Aspirants edat major ordinària

CONVOCATÒRIA CURS 2023/2024
ASPIRANTS AMB EDAT SUPERIOR
Els aspirants amb edat superior de la fixada amb caràcter ordinari, (E.E. més de 12 anys i E.P. més de 18 anys) segons estableix l’article 2 de l’ordre 28/2011 de 10 de maig, podran sol·licitar davant de la Direcció del centre presentar-se a les respectives proves d’ingrés o d’accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, de les ensenyances elementals o professionals de Música.
Per això, les persones interessades presentaran en el centre el model que figura a l’annex III de la present ordre, junt amb la fotocòpia de DNI/NIE i seran trameses des de l’1 de febrer fins al 30 d’abril tant per a les proves de juny com per a les de setembre.
La direcció del centre, avaluarà l’excepcionalitat que puga concórrer en els aspirants, amb vista a la valoració de la formació prèvia i de la pràctica musical, i en conseqüència resoldrà la sol·licitud per a presentar-se a les proves d’ingrés o accés.
En els centres les sol·licituds s’hauran de resoldre en un termini màxim d’un mes i es podran entendre com a desestimatoris els efectes del silenci administratiu.
Contra aquest acte administratiu es podrà interposar un recurs d’alçada davant de l’òrgan jeràrquic superior d’aquell que va dictar l’acte.
TERMINI: Des de l’1/02/2023 fins el 30/04/2023
DOCUMENTACIÓ: 1.
1. Annex III – Sol·licitud.
2. Escrit motivat.
3. Fotocòpia del DNI.
LLOC DE PRESENTACIÓ: Secretaria del centre.

Descarregar pdf