Aspirants edat menor ordinària

CONVOCATÒRIA CURS 2023/2024
ASPIRANTS AMB EDAT MENOR
Els aspirants amb edat menor de la fixada amb caràcter ordinari, (E.E. menys de 8 anys i E.P. menys de 12 anys) segons estableix l’article 2 de l’ordre 28/2011 de 10 de maig, per a iniciar les ensenyances elementals o professionals de Música o Dansa, o bé per accedir a cursos diferents de primer hauran d’obtenir l’autorització per part de la Direcció del Centre.
Les sol·licituds, segons el model que figura a l’annex II d’aquesta ordre, seran remeses des de l’1 de febrer fins al 30 d’abril de l’any natural de realització de les proves d’accés (juny i setembre) i es resoldran en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud. Segons el que estableix l’Orde 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7526 / 15-05-2015) «
2. La documentació que haurà d’adjuntar-se a la sol·licitud és la següent: a) Escrit de motivació dels representants legals de l’alumnat de la sol·licitud per a poder realitzar la prova d’ingrés o d’accés a les ensenyances elementals o professionals de Música.
b) Certificat dels estudis previs de Música de l’alumnat que desitge realitzar la prova, firmat per la direcció del centre, així com pel professorat que haja impartit la docència de Música en conservatoris, centres autoritzats, escoles de Música o en centres docents d’Educació Primària. En aquest, se certificarà que l’alumnat, a pesar de no tindre l’edat ordinària d’ingrés o d’accés a les ensenyances elementals o professionals de Música, mostra aptitud i capacitats per a poder accedir a les ensenyances elementals, o bé, en cas d’optar per l’accés a les ensenyances professionals, que l’alumnat té superats els objectius del curs precedent al qual opta. En cas dels certificats emesos per mestres d’Educació Musical de centres d’Educació Primària que no siguen de titularitat de la Generalitat, el docent haurà d’acreditar, per mitjà de la titulació corresponent, els estudis de Música o Dansa que tinga superats.
c) Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat.»
d) A més a més la RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional (DOGV núm 9389 / 22-07-2022) estableix: 5. Admissió d’alumnat a ensenyaments elementals i/o professionals amb edats menors de l’ordinària. D’acord amb els decrets 156/2007, 157/2007, 158/2007 i 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, que estipulen, entre altres aspectes, l’ingrés i accés a aquests ensenyaments, i que marquen com a excepcional l’admissió d’alumnat amb edats menors de l’edat ordinària, les direccions dels centres actuaran tractant com a tal l’esmentada admissió.
Com a conseqüència, sols es contemplaran les sol·licituds que vagen acompanyades de tota la documentació estipulada a l’apartat cinc de l’annex únic de l’Ordre 49/2015, de 14 de maig, sent el certificat d’estudis requerit acompanyat per un informe que puga acreditar l’excepcionalitat.
D’altra banda, aquell alumnat que tinguera l’autorització per a l’ingrés o accés a ensenyaments elementals després del curs acadèmic 2013/2014, no caldrà que curse una nova sol·licitud per l’accés als ensenyaments professionals, entenent que l’autorització per als ensenyaments elementals és extensible als professionals i garanteix el seguiment dels estudis a l’alumnat.
En aquest cas, en el moment de la matrícula a ensenyaments professionals caldrà presentar la resolució d’autorització als ensenyaments elementals. TERMINI: Des de l’1/02/2023 fins el 30/04/2023
DOCUMENTACIÓ:
1. Annex II – Sol·licitud.
2. Escrit de motivació.
3. Certificat d’estudis previs de música.
4. Fotocòpia compulsada del llibre de família.
5. Informe que acredite l’excepcionalitat
Ensenyaments Elementals de Música.
Ensenyaments Professionals de Música.

LLOC DE PRESENTACIÓ: Secretaria del centre

Descarrega pdf