Avis legal

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.centredemusicagandia.com (en endavant, el «Lloc Web») de UNIO ARTÍSTIC MUSICAL SANT FRANCESC DE BORJA amb CIF G46172664 amb domicili en Carrer Abat Sola, 32 de Gandia 46702 (València)

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. en concret Llei Orgànica 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici de una relació comercial amb U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA

RESERVA DE DRETS

U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en l’estructura, disseny web, així com qualsevol informació continguda en la pàgina, modificar o eliminar productes, les condicions d’accés o fins i tot d’ús de la web de forma unilateral i sense previ avís sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.

U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA es reserva el dret per interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del lloc web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA no atorga cap garantia ni es fa responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pogués derivar de:

 • la falta de disponibilitat i continuïtat tècnica o del funcionament de la pàgina.
 • de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts,
 • de la manca d’utilitat, adequació o validesa del web, serveis, continguts amb l’objecte de respondre a les necessitats, activitats o expectatives dels usuaris.
 • De l’ús negligent o il·lícit de la web en general que no respectin les normes definides en el present avís legal, a la bona fe, ordre públic.
 • errors
 • La present web es centra en la promoció i venda dels productes oferts en el mateix. U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA es compromet a respectar la veracitat de les dades

Pel que fa a l’existència d’errors o imprecisions en el Lloc Web i pel fet que els continguts han estat redactats d’acord amb la bona fe i seran esmenats per U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA a la major aviat possible i tan aviat com tingui coneixement d’això.

ÚS D’IMATGES

D’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, ia la pròpia imatge; i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal i Garantia de Drets Digitals, U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA té el consentiment exprés de pares i tutors d’alumnes per a realitzar la gravació i fotografies de cursos, tallers, certàmens i / concursos on apareixen i la gestió de les imatges per a la seva publicació en la nostra web o altres mitjans digitals, utilitzant-les únicament amb motiu de promoció educativa del centre, recollit a l’imprès de INSCRIPCIÓ

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

La Web pot incloure «links» o enllaços de text o gràfics cap a altres pàgines web i continguts situats fora del lloc web. Els mateixos són propietat de tercers.

www.centredemusicagandia.com utilitza aquests «links» amb l’objecte de proporcionar més informació a l’Usuari. A causa de que són completament aliens a U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA, aquesta no es responsabilitza en cap cas de les esmentades pàgines web, dels seus continguts ni de les conseqüències que pugui comportar l’ Usuari l’accés a aquests enllaços.

Així mateix, U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA només autoritza a terceres persones interessades a que estableixin «Links» des de les pàgines web sempre que compleixin amb les obligacions establertes en el present Avís Legal.

Particularment el «link» ha de possibilitar que el web es mostri en la seva totalitat dins de la pantalla de l’ navegador sense que els continguts es mostrin a través de marcs o «frames».

Això no obstant, l’anterior, U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA es reserva el dret a exigir a aquestes terceres persones que retirin immediatament els «links» cap al Lloc Web quan així ho estimi convenient.

L’establiment d’un «link» no implicarà en cap cas l’existència de relacions entre el tercer que inclou el mateix i U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA, ni el coneixement i acceptació per part de U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA, dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web.

U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA no assumeix cap tipus de responsabilitat, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat, continguts, informacions, comunicacions, opinions, productes etc., oferts a les webs que no estan gestionades per U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA.

Aquelles persones que es proposin enllaçar entre la seva pàgina web i la pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:

 • No serà necessària autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina de inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de Hiperenllaç requerirà la autorització expressa i inequívoca per escrit per part de U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA
 • No es crearan «marcs» ( «frames») amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels continguts subministrats.
 • No es declararà ni es donarà a entendre que U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç només podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar el destí del Hiperenllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

XARXES SOCIALS

La present web utilitzarà, Xarxes socials i comunitats virtuals que s’utilitzaran com a mitjans de comunicació i promoció dels productes i serveis de U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA. Les xarxes socials i comunitats virtuals de les que fa ús són les següents: Facebook, twitter, linkedin, google +, Youtube sense perjudici que pugui utilitzar altres en un futur. Els objectius específics a través dels quals es fan servir aquests mitjans són el suport mediàtic i difusió dels serveis de U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA.

Pel que fa a la informació dels continguts de les xarxes socials U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA no fa responsable en cap cas de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través de les mateixes.

Els continguts establerts en les xarxes socials són exclusivament informatius, de manera que no es responsabilitza de les decisions preses per l’Usuari a partir de les mateixes, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o en tercers amb base a aquesta informació.

U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA procurarà fomentar la qualitat de les informacions a través de l’esmena d’errors en dades rebudes, així com, en l’administració dels llocs, i possibilitarà que tercers usuaris puguin reportar denúncies sobre comentaris ofensius i improcedents que no tinguin a veure amb els temes tractats, fotos publicades o vídeos igualment no relacionats amb els temes als quals es destina les anteriors Xarxes socials i comunitats.

En aquests casos, U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA com a administrador de les xarxes, tindrà la potestat d’esborrar tota informació que no s’ajusti a la qualitat, objecte i bon servei informatiu i lúdic de les xarxes socials. No obstant això, tot i la intenció de procurar la màxima qualitat de continguts, no es farà responsable de les informacions referides.

S’informa que l’accés a les xarxes socials i comunitats dels que el web fa ús per als objectius anteriorment descrits requereix d’un servei / subministrament per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació.

U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA no es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que sofreixi l’usuari per motius que provinguin d’errors o desconnexions a les xarxes socials, i que puguin produir pèrdues de informació, suspensions, cancel·lacions o interrupcions del servei durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Les xarxes socials i les comunitats poden permetre l’accés a enllaços i altres pàgines web. Atenent a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA actua com a prestador de serveis d’intermediació, de manera que només serà responsable els continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats, en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per a retirar-los. Si l’usuari considera que algun dels llocs enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA mitjançant el mail establert al principi del present avís legal, procedint diligentment a retirar aquests enllaços. U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA en cap cas es fa responsable dels continguts i serveis oferts en els llocs enllaçats, pel que no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat.

DELEGAT DE PROTECCION DE DADES

U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA ha designat voluntàriament un delegat de Protecció de Dades a través del qual l’usuari podrà plantejar queixes, reclamacions i suggeriments relatius a les seves dades personals. Aneu a l’adreça bandagandia1881@gmail.com per comunicar la seva identitat i dades de contacte al responsable.