Criteris d’Avaluació

ENSENYANCES ELEMENTALS

Article 35. Criteris de qualificació

1. Cada tribunal avaluarà la prova, part o exercici que li corresponga, consignant una qualificació entre zero i deu, amb dos decimals. Es considerarà que un aspirant ha superat la prova quan haja obtingut una qualificació mínima de cinc punts.

2. Les proves tindran caràcter eliminatori; per tant, l’obtenció del Certificat d’Ensenyances Elementals es produirà únicament quan l’aspirant supere tots els exercicis i parts que formen part de la prova. Es considerarà que un aspirant ha superat cada part o exercici quan haja obtingut una qualificació mínima de cinc punts. Així mateix, els aspirants concorreran a les diferents proves i parts successives a mesura que hagen superat les anteriors.

3. Els conservatoris, en virtut de la seua autonomia pedagògica, establiran els criteris per a la ponderació de les parts i exercicis a l’hora de realitzar el càlcul de la qualificació final de la prova, una vegada superades les diferents parts i exercicis per part d’un alumne o alumna.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS

1. Interpretar amb fluïdesa fragments d’obres musicals a primera vista. Este criteri servirà al professor per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l’instrument, d’acord amb els continguts propis del nivell.

2. Interpretar fragments musicals emprant la mesura, l’afinació, l’articulació i el fraseig adequat. Este criteri d’avaluació pretén comprovar la assimilació i aplicació correctes dels esmentats principis de llenguatge musical d’acord amb el nivell corresponent.

3. Interpretar obres d’estils diferents. Amb este criteri d’avaluació es pretén detectar la maduresa interpretativa de l’alumne davant de la varietat d’obres i estils.

4. Interpretar en públic, com a solista i de memòria, fragments i obres representatives del seu nivell d’instrument. Este criteri d’avaluació tracta de comprovar la capacitat de memorització i execució de les obres, d’acord amb els objectius i continguts propis de cada curs i la motivació de l’alumne en l’estudi de la música.

5. Interpretar fragments, estudis i obres d’acord amb la visió dels continguts exposats pel professor. Este criteri d’avaluació pretén verificar la capacitat de l’alumne per a assimilar les pautes de treball que se li marquen.

6. Crear improvisacions en l’àmbit rítmic i tonal que se li assenya- le. Este criteri d’avaluació intenta avaluar l’habilitat de l’estudiant per a improvisar, amb l’instrument, sobre els paràmetres rítmics i melòdics donats, amb autonomia i creativitat.

7. Actuar com a membre d’un grup i ajustar la seua actuació a la dels altres instruments Este criteri d’avaluació pretén valorar el sentit de col·laboració i interdependència entre els membres del grup.

8. Demostrar capacitat per a tocar o cantar alhora que s’adapta a les veus dels altres. Este criteri comprova la capacitat de l’alumne per a adaptar l’afinació, la precisió rítmica i dinàmica a la dels altres músics en el seu treball en comú.

9. Descobrir els trets característics de les obres escoltades en les audicions. Este criteri pretén avaluar la capacitat de l’alumne per a percebre els aspectes essencials d’una obra i relacionarlos amb els coneixements adquirits encara que no els interprete per ser nous per a ell o representar dificultats superiors a la seua capacitat.

10. Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres juís personals sobre les obres estudiades en este nivell. Este criteri avalua l’assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats en la comunicació sobre la música, tant en els aspectes docents, com en els crítics i col·loquials. Açò acreditarà el coneixement del codi del llenguatge musical.

11. Mostrar en els estudis i obres la capacitat d’aprenentatge progressiu individual. Este criteri d’avaluació pretén verificar que els alumnes són capaços d’aplicar en el seu estudi les indicacions del professor i, amb estes, desenrotllar una autonomia progressiva de treball que li permeta valorar correctament el seu rendiment.

 

ENSENYANCES PROFESSIONALS

Criteris d’avaluació dels instruments

1) Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i la relaxació adequades a les exigències de l’execució instrumental.

Amb este criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requerix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar tensions que conduïsquen a una pèrdua de control en l’execució.

2) Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense des- lligar els aspectes tècnics dels musicals.

Este criteri avalua la capacitat d’interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics necessaris per a aconseguir una interpretació adequada.
3) Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.
Per mitjà d’este criteri es pretén avaluar el coneixement de les característiques i del funcionament mecànic de l’instrument i la utilització de les seues possibilitats.

4) Demostrar capacitat per a abordar individualment l’estudi de les obres de repertori Amb este criteri es pretén avaluar l’autonomia de l’alumnat i la seua competència per a mamprendre l’estudi individualitzat i la resolució dels problemes que se li plantegen en l’estudi.

5) Demostrar solvència en la lectura a primera vista i capacitat progressiva en la improvisació sobre l’instrument. Este criteri avalua la competència progressiva que adquirisca l’alumnat en la lectura a primera vista així com la seua desimboltura per a abordar la improvisació en l’instrument aplicant els coneixements adquirits.

6) Interpretar obres de les distintes èpoques i estils com a solista i en grup. Es tracta d’avaluar el coneixement que l’alumnat posseïx del repertori del seu instrument i de les seues obres més representatives, així com el grau de sensibilitat i imaginació per a aplicar els criteris estètics corresponents.

7) Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent. Per mitjà d’este criteri es valora el domini i la comprensió que l’alumnat posseïx de les obres, així com la capacitat de concentració sobre el seu resultat sonor.

8) Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeta el text musical. Este criteri avalua el concepte personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del respecte al text.

9) Mostrar una autonomia progressivament major en la resolució de problemes tècnics i interpretatius. Amb este criteri es vol comprovar el desenrotllament que l’alumnat ha aconseguit quant als hàbits d’estudi i la capacitat d’autocrítica.

10) Presentar en públic un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat comunicativa i qualitat artística. Per mitjà d’este criteri es pretén avaluar la capacitat d’autocontrol i grau de maduresa de la seua personalitat artística.